Home | Bike my day | Reglement

Reglement

Reglement

Bij deelneming verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden.

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: het door Stichting Lions Bernheze te organiseren Evenement: Bike My Day.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Lions Bernheze) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

 

1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke Deelnemer.

 

Artikel 2: Deelname

2.1 Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator van het Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Indien een Deelnemer de minimumleeftijd van 18 niet bereikt heeft, zal deze niet toegelaten worden tot het evenement, ook niet indien deze deel uit maakt van een (vrienden)team.

2.2 De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement, indien;

a. het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld

b. de Deelnemer is ingeloot

c. het inschrijfgeld volledig is voldaan (inclusief eventuele borg)

d. de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene deelnemersvoorwaarden. *

2.3 Nadat je het inschrijfgeld en eventuele borg hebt voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.

2.4 Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.5 Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde Deelnemers.

2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de Organisator. Vanaf editie 2019 stelt de Organisator een systeem beschikbaar voor het overdragen van deelnamebewijzen. Deelnamebewijzen die op een andere wijze dan via het systeem van Organisator worden aangeboden, worden door de Organisator ongeldig verklaard, zonder restitutie van het inschrijfbedrag.

2.7 Deelnemers zijn verplicht het stuurbord en/of het rugnummer en/of het pols/enkelbandje goed zichtbaar te dragen als dit door Organisator verstrekt is.

2.8 Met het accepteren van de middelen genoemd in artikel 2.8 verklaart de Deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de toer en te beschikken over een deugdelijke fiets.

2.9 Er is mogelijk borg verschuldigd. Borg wordt uitsluitend terugbetaald op de dag van het Evenement in de tent direct na de finish tegen inlevering van de in artikel 2.8 genoemde middelen. In het geval van misdragingen worden de middelen ingenomen en deelnemer verboden verder deel te nemen aan het evenement. Organisator is in deze situatie gerechtigd de borg te verbeuren.

2.10 Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.

2.11 Deelname aan het Evenement is op eigen risico.

2.12 Het karakter van het Evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

 

Artikel 3 Gedrag

3.1 De Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De NFTU verkeersregels zijn van toepassing, alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

3.2 Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.

3.3. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.

3.4 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

3.5 Het gebruik van volgauto’s is verboden.

3.6 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de Organisator (inclusief verkeersregelaars) opvolgen.

3.7 Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van (nu en toekomstige) toertocht.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.2 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.3 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.4 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.

 

Artikel 5 Beeld- en/of geluidsopnamen

5.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het Evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de Deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het Evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

5.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de Deelnemer zichtbaar is en vermelding van zijn/haar naam voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden van de Organisator.

 

Artikel 6 Privacy & Cookiestatement

De Organisator vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.

De Organisator verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Organisator blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Organisator neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze infostand of via info@bikemyday.nl

 

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

 

Einde

 

 

 Fiets mee in de strijd tegen kanker 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden